skip to Main Content

Husorden for Stiftelsens Gammel Kloster

Nyt husordensreglement af december 2010

Benyttelse af lejligheder, klubværelser og lokaler

 1. Lejer skal straks foretage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant, såfremt der sker skader på installationer, så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.
 2. Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående anmeldes til ejendomskontoret. Intet der kan tilstoppe afløbet må smides i toilettet. Overdrevet brug af vand bør undgås, og brug af vand i tidsrummet kl. 24.00 – 06.00 bør minimeres.
 3. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00.
 4. Brug af musikinstrumenter, radio og fjernsyn m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere og almindeligvis helt undgås i tidsrummet kl. 24.00 – 06.00.
 5. Lejemålet må kun males i lyse neutrale farver. Gulvtæpperne skal fjernes og gulvene skal retableres ved fraflytning.
 6. Der må ikke holdes husdyr som hunde og katte m.v. jf. lejekontraktens § 10.
 7. Angreb af skadedyr samt svamp skal omgående anmeldes til udlejer eller dennes repræsentant. Det er derfor af stor vigtighed, at lejer mindst en gang daglig foretager en effektiv udluftning af 10 minutters varighed. Er lejerselvforskyldt i skaden ved mislighold eller vanrøgt f.eks. ved at lade madaffald henstå i længere tid, kan lejer blive draget til ansvar.
 8. Altankasser og markiser må kun opsættes efter tilladelse fra udlejer, beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.
 9. Radio og fjernsynsantenner, herunder parabolskærme, må kun anbringes efter udlejers tilladelse og i øvrigt efter reglerne i lejeloven.

Benyttelse af fællesrum

 1. Ejendommens festlokaler, gæsteværelser og evt. klublokaler skal benyttes i overensstemmelse med særlige ordensregler for disse lokaler.
 2. Tørring af tøj må kun finde sted i de anviste tørrerum på loft eller kælder og aldrig fra vinduer eller altaner.
 3. Vinduer i trappeopgange på lofter og kælderrum skal holdes lukkede, når vejrliget kræver det. Lejere der har brugsret til loft-/eller kælderrum har ansvaret for rummene.
 4. Cykler, knallerter m.v. må kun henstilles på de af udlejer anviste steder i cykelkældre og cykelstativer, i modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel og ansvar for ejendommen.

Benyttelse af fællesarealer

 1. Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges, grene må ikke brækkes af, og blomsterne må ikke plukkes. Endvidere må græsarealerne ikke misbruges og gange samt flisearealer skal holdes ryddelige.
 2. Havemøbler må ikke flyttes og skal behandles med omtanke samt efterlades rene og ryddelige.
 3. Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de oprettede parkeringspladser og ved kantsten, så de ikke er til gene for de øvrige beboere og redningskøretøjer. Vask og reparation af motorkøretøjer må kun finde sted på ejendommens arealer, såfremt ejendommen har anvist et egnet sted.
 4. Parkering på Stiftelsens arealer er kun for ejendommens beboere, uvedkommende henvises til offentlig vej eller gade. Det er ligeledes forbudt at parkere last-/og varevogne uden for normal arbejdstid, dette gælder også campingvogne og trailere på arealerne.
 5. Cykel og knallertkørsel er forbudt overalt på gang-/og havearealer.
 6. Fodring af herreløse dyr er ikke tilladt, heller ikke fra foderbræt, fuglekasse og altaner.
 7. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere, således at forurening undgås. Affald og kasserede brugsting, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal omgående fjernes af lejeren ved egen foranstaltning.

I øvrigt henvises til lejelovens og lejekontraktens almindelige bestemmelser.

Husorden af 16. december 2010 erstatter tidligere husorden.

Back To Top